AJI DE GALLINA アヒ・デ・ガジーナ 
1500円
AJI DE GALLINA アヒ・デ・ガジーナ (1500円)