AJI DE GALLINA アヒ・デ・ガジーナ 
1530円
AJI DE GALLINA アヒ・デ・ガジーナ (1530円)